ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ให้สัมภาษณ์แนวทางพัฒนาในยุทธศาสตร์ชาติและแผนฯ 12
วันที่ 13 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 ณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ นำโดย นายนครินทร์  ศรีเลิศ ผู้สื่อข่าว เกี่ยวกับบทบาทของ สศช. กับการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ การร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางโมเดลประเทศไทยยุค 4.0 เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืนด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงพลวัตโลกได้อย่างทันท่วงที และพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในที่สุด

ข่าว : ช่อผกา แก้วใหญ่
ภาพ : อมรเทพ ศรีประเสริฐ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์