ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. พิจารณารายงานขั้นกลาง กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง
วันที่ 10 มิ.ย. 2559
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม 521 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นายประพันธ์  มุสิกพันธ์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด กรณีศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยวภาคกลาง ครั้งที่ 2/2559 โดยมี นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการ และนายทีปรัตน์  วัชรางกูร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน เข้าร่วมประชุมพร้อมเจ้าหน้าที่ สศช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
การประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณารายงานขั้นกลาง (Interim Report) โครงการศึกษาแนวทางการปรับปรุงแผนงาน/โครงการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ซึ่งจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาและถอดบทเรียนกระบวนการสร้างมูลค่าเพิ่มตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำเรื่องเล่าหรือคติชน มาใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคกลาง และจัดทำเครื่องมือประเมินการนำเรื่องเล่าหรือคติชนมาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภท และ 2) เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแนวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ โดยนำเรื่องเล่าหรือคติชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและกิจกรรมการท่องเที่ยวแต่ละประเภทของภาคกลาง

ข่าว : สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง
ภาพ : เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์