ข่าวสาร/กิจกรรม
คณะกรรมการมูลนิธิพัฒนาไทพิจารณาแผนขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ปี 2559
วันที่ 27 พ.ค. 2559
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 มูลนิธิพัฒนาไท (มพท.) ณ ห้องประชุม 521 อาคาร 5 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมูลนิธิพัฒนาไท ปี 2559 และรับรองงบการเงินของมูลนิธิฯ รวมทั้งพิจารณาการแก้ไขระเบียบของมูลนิธิพัฒนาไท โดยมีคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อาทิ นายกิติศักดิ์  สินธุวนิช รองประธานกรรมการมูลนิธิพัฒนาไท นางชุตินาฏ  วงศ์สุบรรณ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในฐานะเลขาธิการมูลนิธิพัฒนาไท นางสาวจินางค์กูร  โรจนนันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน ในฐานะเหรัญญิก พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วิสสุตา  บุญมี  ข่าว
เมฐติญา  วงษ์ภักดี  ถ่ายภาพ

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์