ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. ร่วมติดตามความก้าวหน้าโครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก
วันที่ 7 เม.ย. 2559
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก นายสุวพันธุ์  ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษระดับพื้นที่ เป็นประธานการประชุมหารือเพื่อติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก โดยเฉพาะเรื่องการแก้ไขปัญหาที่ดินสำหรับกิจกรรมการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่. 2,183 ไร่ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตาก คณะทำงานแก้ไขปัญหาและบริหารจัดการในที่ดินราชพัสดุที่ได้มาตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 17/2558 ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก นางสาวพจณี  อรรถโรจน์ภิญโญ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และผู้ที่เกี่ยวข้อง

ในโอกาสนี้คณะติดตามความก้าวหน้าฯ ได้ลงพื้นที่บริเวณที่ดินราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์ในเขตเศรษฐกิจพิเศษตาก ตำบลแม่สายลวด อำเภอแม่สอด จากนั้นเดินทางลงพื้นที่บริเวณก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา แห่งที่ 2 บ้านริมเมย อำเภอแม่สอด

ข่าว : ช่อผกา  แก้วใหญ่ 
ภาพ : สำนักยุทธศาสตร์และการวางแผนพัฒนาพื้นที่

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์