ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. เร่งจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนฯ 12
วันที่ 8 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 531 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดร.อนุสรณ์   แสงนิ่มนวล กรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 3/2559 โดยมี นายชาญวิทย์  อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ร่วมประชุมในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ นายดนุชา  พิชยนันท์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. ในฐานะอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ภายใต้แผนฯ 12 (พ.ศ. 2560-2564) (ฉบับปรับปรุง) เกี่ยวกับสถานการณ์ และกรอบทิศทางการพัฒนาด้านการขนส่ง โลจิสติกส์ พลังงาน สื่อสาร และสาธารณูปการด้านน้ำประปา โดยจะนำผลการประชุมไปปรับปรุงร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าวต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์