ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
ภาครัฐและภาคเอกชนร่วมสร้างพลังขับเคลื่อนพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย
วันที่ 28 มี.ค. 2559
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อนำไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลจากการสำรวจของสถาบันจัดอันดับ IMD (International Institute for Management Development : IMD) และ WEF (World Economic Forum : WEF) กับการยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย 

วันนี้ (๒๘ มีนาคม ๒๕๕๙) ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ช่วยกันคิด ร่วมกันผลักดัน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย : ด้านการศึกษา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ” และบรรยายพิเศษ เรื่อง "ความร่วมมือรัฐและเอกชน พลังขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ” โดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กพข.) ได้ร่วมจัดกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (WEF Partner Institute) และสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (IMD Partner Institute) เพื่อสนับสนุนการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคเอกชน และให้หน่วยงานภาครัฐให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงด้านการศึกษา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงความก้าวหน้าของมาตรการที่ได้ดำเนินการ นำไปสู่ความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลจากการสำรวจ (Survey) ของสถาบันจัดอันดับ IMD และ WEF กับการยกระดับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวนประมาณ ๑๕๐ คน   

การประชุมเริ่มจากการให้ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดอันดับของสถาบัน IMD และ WEF จากนั้นเป็นการอภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้แทนภาครัฐและเอกชน ด้านความก้าวหน้าและประเด็นท้าทายด้านการศึกษา ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไทย รวมทั้งการเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้มีส่วนร่วมสอบถามและให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งภาคเอกชนมีส่วนร่วมในกระบวนการเก็บข้อมูลโดยการใช้แบบสอบถามสำรวจ (Survey) ของสถาบัน IMD/ WEF รวมทั้งประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะนำผลสรุปการประชุมเสนอนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการ กพข. เพื่อใช้กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ในเวทีโลกได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ทั้งนี้ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ให้ความสำคัญ โดยถือเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสร้างความได้เปรียบเชิงแข่งขันในเวทีโลกได้ สำหรับประเทศไทย นายกรัฐมนตรีเห็นความสำคัญ  โดยย้ำผ่านคณะกรรมการ กพข. ซึ่งมีหน้าที่ขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในประเด็นต่างๆ โดยการปฏิบัติภารกิจของคณะกรรมการ กพข. จะเป็นแกนหลักเพื่อสนับสนุนการสร้างความสอดคล้องในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

นอกเหนือจากการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศของคณะกรรมการ กพข. แล้ว ผลการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ โดยสถาบัน IMD และ WEF ในแต่ละปี จะเกี่ยวข้องกับข้อมูล ๒ ส่วนหลัก คือ จากรายงานสถิติ (Hard Data) ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐในประเทศและข้อมูลจากองค์กรระหว่างประเทศ และข้อมูลจากแบบสอบถามที่ตอบโดยผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน (Survey)
สำหรับปัจจัยหลักในการสนับสนุนการยกอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้ดีขึ้นนั้น คือการให้ความสำคัญทั้งการดำเนินการของภาครัฐและระบบข้อมูลควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารข้อมูลกับภาคเอกชน ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายในการตอบแบบสำรวจความคิดเห็นของ IMD และ WEF ให้ได้ข้อมูลและข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจรายละเอียดของคำถามในแบบสำรวจ ทั้งนี้ ในแต่ละปีข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็นมีความสำคัญต่ออันดับของแต่ละประเทศ โดยสถาบัน WEF  ใช้ข้อมูลจากการสำรวจร้อยละ ๖๕ – ๗๐ ขณะที่ IMD ใช้ข้อมูลจากการสำรวจร้อยละ ๓๐ – ๓๕ 

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์