ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. และผู้แทนสถานทูตเยอรมนีประจำประเทศไทยหารือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันที่ 10 มี.ค. 2559
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุม 522 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดร.ปรเมธี  วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หารือกับผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย นำโดย Mr. Stephan Contius ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือกับประเทศกำลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมใหม่ขององค์การสหประชาชาติ ปี 2015 (Head of Division KI II 4-United Nations, Post 2015-Agenda and Cooperation with Developing and Newly Industrialised Countries) 

สำหรับข้อหารือดังกล่าวเกี่ยวกับ "วาระปี 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และ "เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals) โดยเฉพาะแนวทางการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งเยอรมนีอยู่ระหว่างการจัดทำยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของประเทศใน 3 ส่วน คือ การดำเนินงานภายในประเทศ ความร่วมมือระหว่างประเทศ และการมีส่วนร่วมในข้อตกลงพหุภาคี ทั้งนี้ คาดว่ายุทธศาสตร์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 และยินดีมอบให้ สศช. เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์