ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
เลขาธิการ สศช. ร่วมบรรยาย "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี" ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
วันที่ 24 ก.พ. 2559
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและพลเอก ชูศักดิ์ เมฆสุวรรณ์ ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป ร่วมกันบรรยายเรื่อง "การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เกี่ยวกับความสำคัญและแนวทางการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีของรัฐบาลกับการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตลอดจนกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไป

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์