เรื่องเด่น
พระบรมราโชวาทวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564
วันที่ 1 เม.ย. 2564
 
o ความเป็นมาของวันข้าราชการพลเรือน
o พระบรมราโชวาทเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2524 – ปัจจุบัน
o ประกาศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2563
o ฐานข้อมูลข้าราชการดีเด่น สศช. ประจำปี 2531 – ปัจจุบัน
 
 
คลิปเพลง จำขึ้นใจ
(ศิลปิน คําร้อง สุรักษ สุขเสวี อัลบั้ม ทํานอง/เรียบเรียง เศกพล อุ่นสําราญ)
 
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณข้าราชการดีเด่น
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2564
ได้แก่ นางสาวอานันท์ชนก สกนธวัฒน์ และนางอภิญญา เนตรสุขำ
   
   
   

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์