ข่าวสาร
ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)
วันที่ 31 มี.ค. 2564
เมื่อวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2564 และ 22 - 23 มีนาคม 2564 นายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมทางวิชาการขั้นสูงด้าน SEA สำหรับผู้บริหารระดับกลาง ครั้งที่ 2 ภายใต้โครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) จัดโดยกองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 54 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและแผนงานของ สศช. รวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องจัดทำแผนและแผนงาน SEA ประกอบด้วย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมท่าอากาศยาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก การท่าเรือแห่งประเทศไทย และการรถไฟแห่งประเทศไทย

การอบรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการของ SEA ตามแนวทาง SEA ฉบับปี 2563 อย่างถูกต้อง เข้าใจความสำคัญของกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารใน SEA พัฒนาทักษะและความสามารถในการจัดทำ SEA โดยเฉพาะการใช้เทคนิค วิธีการและเครื่องมือต่าง ๆ ของ SEA การบูรณาการกระบวนการจัดทำแผนหรือแผนงานกับการจัดทำ SEA การกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ตลอดจน การติดตาม ประเมินผล และกำกับการศึกษา SEA เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักการและประสิทธิภาพของการจัดทำ SEA ที่ดี 

ในการอบรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับความรู้ถึงแนวทางในการนำ SEA ไปปฏิบัติ ในแต่ละขั้นตอนอย่างละเอียด เรียนรู้การจัดทำ SEA ตลอดทั้งกระบวนการและสามารถประยุกต์ใช้ SEA กับแผนและแผนงานได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

ในกระบวนการเรียนรู้ ผู้เข้าร่วมอบรมได้แบ่งกลุ่มและเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษา (Case study) ออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 การจัดทำแผนในเชิงพื้นที่ แผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว และกลุ่มที่ 2 การจัดทำแผนในรายสาขา แผนโลจิสติกส์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม เช่น สถานการณ์สมมติ (Scenarios) และการใช้บัตรคำ เป็นต้น ในวันสุดท้าย ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอกระบวนการจัดทำ SEA บูรณาการกับการจัดทำแผนพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว โดยมีนายวิชญายุทธ บุญชิต รองเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นางสาวนุชจรี วงษ์สันต์ ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ด้วย

ข่าว : กองยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ภาพ: เมฐติญา วงษ์ภักดี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์