ข่าวสาร/กิจกรรม
 สภาพัฒน์จัดงานขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการ ปี 2563
วันที่ 1 ต.ค. 2563
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ประกอบพิธีส่งมอบงานแก่ นายดนุชา  พิชยนันท์ รองเลขาธิการฯ ซึ่งได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สศช. ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ตึกสุริยานุวัตร สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เป็นประธานในงาน "ด้วยรักและผูกพัน” จัดขึ้นเนื่องในโอกาสขอบคุณและอำลาผู้เกษียณอายุราชการของ สศช. ประจำปี 2563 ณ หน้าลานตึกสุริยานุวัตร ซึ่งมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สศช. ร่วมงานอย่างคับคั่ง

พิธีเริ่มด้วย นายดนุชา  พิชยนันทน์ รองเลขาธิการ สศช. มอบโล่เชิดชูเกียรติ และกล่าวขอบคุณเลขาธิการ สศช. ซึ่งเกษียณอายุราชการในปีนี้ว่า ตลอดช่วงระยะเวลา 2 ปีกว่า ที่ท่านเลขาธิการฯ ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำของ สศช. ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ และสติปัญญาในการปฏิบัติภารกิจอย่างไม่เคยย่อท้อ และได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญๆ มากมาย ซึ่งล้วนช่วยสร้างสรรค์และพัฒนาองค์กรและประเทศให้เจริญก้าวหน้าเรื่อยมา อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท การปฏิรูปประเทศ รวมทั้งในช่วงวิกฤตโควิด 19 ที่สภาพัฒน์ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน คณะที่ปรึกษาด้านผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในศูนย์บริหารสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และเป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตลอดจนรับผิดชอบงานของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ซึ่งเป็นงานสำคัญเพื่อให้ประเทศไทยสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ โดยในส่วนของการพัฒนาองค์กร ท่านมีส่วนผลักดันในการปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับภารกิจที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันได้สนับสนุนให้การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการดำเนินการไปได้อย่างรวดเร็ว เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากยิ่งขึ้นเช่นกัน 
ในโอกาสนี้ ผมและประชาคมสภาพัฒน์ ขอกราบขอบพระคุณท่านที่ได้กรุณาทุ่มเทแรงกาย แรงใจ นำองค์กรสู่การพัฒนาอย่างมีศักดิ์ศรี สร้างความน่าเชื่อถือ ไว้วางใจแก่สังคม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ โดยได้เสียสละประโยชน์สุขส่วนตน มุ่งพัฒนาองค์กรและประเทศชาติ เพื่อความยั่งยืนตลอดมา

จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. มอบโล่เชิดชูเกียรติแด่ผู้เกษียณอายุราชการ พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณและกล่าวอำลาในฐานะตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการว่า ในฐานะเลขาธิการ ช่วงเวลา 2 ปีกว่า ที่ได้ทำงาน ณ ที่แห่งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจมากที่ได้มีโอกาสร่วมงานกับบุคลากรสภาพัฒน์ที่เปี่ยมด้วยความรู้ ความสามารถ และผู้เกษียณฯ ทุกท่านล้วนเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของสำนักงานฯ ซึ่งต่างได้ทุ่มเทปฏิบัติภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบอย่างเต็มกำลังความสามารถ ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยหรือย่อท้อ ทั้งภารกิจหลักเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ และการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ในฐานะผู้เกษียณฯ มีความประทับใจในความจริงจังและความจริงใจในการทำงานของทุกท่านได้ใช้ศักยภาพปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ สิ่งที่เราร่วมทุ่มเทตลอดเวลาที่ผ่านมา จะช่วยให้สภาพัฒน์เป็นหน่วยงานเสาหลักของบ้านเมือง เป็นที่พึ่งที่หวังของประชาชน ก้าวเป็นองค์กรร้อยปีอย่างเข้มแข็ง และสำคัญที่สุด คือช่วยให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้า ผ่านพ้นทุกวิกฤติไปได้ และหลังจากนี้ ขอยกให้เป็นบทบาทของคนรุ่นน้องที่จะเรียนรู้และสานต่อการทำงานที่มีคุณภาพจากพี่ ๆ ต่อไป

สุดท้ายนี้ ในฐานะตัวแทนผู้เกษียณฯ ขอขอบคุณและขออัญเชิญอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก โปรดอำนวยพรให้ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างที่เกษียณอายุราชการ และเจ้าหน้าที่สภาพัฒน์ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง และประสบความสำเร็จในสิ่งที่ท่านปรารถนาทุกประการ 

สำหรับผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ 2563 รวมจำนวน 14 คน ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สศช. นางปัทมา  เธียรวิศิษฎ์สกุล รองเลขาธิการฯ นายสมหมาย  ภักดีชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง นายดารากร  เจียมวิจักษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  นางสาวอนุรี  กระจ่างยุทธ และ นายกำพล  กลัดมณี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางลำดวน  สุวรรณสันติสุข นางสาวจันทิรา  ศรีสุนทร และ นางสายสมร  สุ่นประเสริฐ  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน นายวิเชียร  โพธิ์จีน นายปัญญา  ยางหงษ์ และ นายจีระยุทธ  มะเล็งลอย พนักงานบริการ นายสมพงษ์  เสาร์ทอง และ นายมนตรี  มังกรณ์พลอย พนักงานขับรถยนต์ 
 
ข่าว  : วันทนีย์  สุขรัตนี
ภาพ : เมฐติญา  วงศ์ภักดี, ปราณี  ขวัญเกิด

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์