ข่าวสาร/กิจกรรม
สศช. จัดฝึกอบรม “พลิกโฉมการพัฒนาด้วยการประเมินผลเชิงระบบ”
วันที่ 24 ก.ย. 2563
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นางนภัสชล  ทองสมจิตร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ประจำปี 2563 หัวข้อ "พลิกโฉมการพัฒนาด้วยการประเมินผลเชิงระบบ”  จัดโดยกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา สศช. มีบุคลากร สศช. เข้าร่วมอบรมจำนวน 29 คน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายแพทย์วิพุธ  พูลเจริญ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA Commission) และคณะ เป็นวิทยากรบรรยายถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการวางแผนและการประเมินผลแผนงานที่มุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างระบบและโครงสร้างใหม่ และ นางสาวปิยะนิตย์  โอนพรัตน์วิบูล ผู้อำนวยการกองขับเคลื่อนและประเมินผลการพัฒนา เป็นผู้กล่าวปิดการประชุม 
 
ที่ปรึกษาฯ กล่าวว่า ภารกิจสำคัญของ สศช. ประการหนึ่งคือ การประเมินผลแผนพัฒนาประเทศ เพื่อนำไปปรับปรุงการขับเคลื่อนแผนฯ ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ที่ผ่านมาได้ดำเนินการประเมินผลลัพธ์ของแผนตามตัวชี้วัดผลการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นการชี้วัดความสำเร็จของการพัฒนาที่ปลายน้ำ เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะในด้านการพัฒนาต่อไป แต่ยังไม่มีการประเมินผลด้วยวิธีการที่ทำให้เกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน นอกจากนี้ การขับเคลื่อนแผนพัฒนาประเทศให้บรรลุผลตามเป้าหมาย สศช.ได้ดำเนินการโดยการคัดเลือกประเด็นการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เพื่อนำมาดำเนินการให้บรรลุผลในทางปฏิบัติ ด้วยวิธีการค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งรวมถึงข้อเสนอแนะที่ได้จากการประเมินผล ตลอดจนจัดประชุมระดมความคิดเห็นในระดับต่างๆ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา และให้ข้อเสนอแนะในเรื่องแนวทางแก้ไขที่จะทำให้ประเด็นการพัฒนาบรรลุผลสำเร็จต่อไป
 
สศช. จึงมีแนวคิดการวางแผนและการประเมินผลแผนงานที่มุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างระบบและโครงสร้างใหม่ (Transformation) เป็นแนวคิดที่สามารถเชื่อมโยงการประเมินผลแผนพัฒนาฯ กับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ เข้าด้วยกัน โดยเป็นการประเมินผลลัพธ์ของหน่วยงานที่ทำให้เกิดผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ซึ่งเป็นผลการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำ และผลการประเมินจะนำไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานหรือระบบ/โครงสร้างการทำงานของหน่วยงานที่ทำให้เกิดผลการพัฒนาที่ต้นน้ำอย่างยั่งยืน ซึ่งจะช่วยให้เกิดผลการพัฒนาที่บรรลุผลสำเร็จมากขึ้น ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ต่อไป
 
ด้วยเหตุนี้ สศช. จึงจัดอบรมหลักสูตร "พลิกโฉมการพัฒนาด้วยการประเมินผลเชิงระบบ” นี้ขึ้น โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เข้าร่วมอบรมเข้าใจวิธีการวางแผนและการประเมินผลแผนงานที่มุ่งปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างระบบและโครงสร้างใหม่ (Transformation) เพื่อพลิกโฉมการพัฒนา ซึ่งจะนำไปสู่ผลการพัฒนาที่บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายมากขึ้น และสามารถนำวิธีการประเมินผลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนฝึกปฏิบัติกรณีศึกษา รวมทั้งสามารถต่อยอดความรู้ที่ได้และนำกลับไปปรับใช้ในงานของตนเองได้
 
ข่าว/ภาพ  :  วันทนีย์  สุขรัตนี

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์