รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2564
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม 2564 2563 2562
Q1 Q2 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,581 37,822 37,424 37,081 37,927 38,289 37,703 37,782 37,486 37,483
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.96 1.89 1.03 1.95 1.90 1.860113 0.92 0.98 1.04 0.98
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 651.1 224.5 284.2 704.3 442.2 510.0 335.8 239.2 192.7 230.61
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)                    
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)                    
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 42.09 41.40 42.84 42.33 42.63 42.42 44.24 43.96 43.94 43.92
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.51 17.08 16.54 16.74 17.16 16.82 17.06 16.65 17.30 17.39
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 14.20 14.10 13.68 13.90 13.61 13.91 13.34 13.55 13.40 13.21
- อาชีวศึกษา 3.68 3.71 3.64 3.75 3.87 3.79 3.47 3.66 3.72 3.67
- วิชาชีพชั้นสูง 5.90 5.87 5.58 5.69 5.67 5.81 5.37 5.48 5.40 5.53
- มหาวิทยาลัย 17.63 17.84 17.72 17.59 17.06 17.26 16.52 16.70 16.24 16.27
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)                    
- ปอดอักเสบ 45,417 27,980 77,549 29,430 35,389 54,035 73,429 51,189 63,635 68,302
- ไข้เลือดออก 2,392 2,657 9,183 18,159 36,187 8,601 16,150 31,978 54,989 28,040
- มือ เท้า และ ปาก 12,440 3,504 5,512 1,153 5,003 21,642 9,260 12,954 35,839 9,302
- ไข้หวัดใหญ่ 5,687 2,242 99,365 4,957 8,293 10,987 133,975 61,464 108,786 92,138
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 159.98 152.79 157.34 139.44 124.77 117.12 150.18 159.97 166.10 158.25
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 3,810 3,929 2,558 4,919 4,289 4,198 2,732 5,839 3,989 3,005

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์