รายงานภาวะสังคม
รายงานภาวะสังคม ปี 2563
 
ตัวชี้วัดภาวะสังคม   2563     2562 2561
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
การมีงานทำ (พันคน) 37,424 37,081 37,927 38,289 37,703 37,782 37,486 37,483 37,361 37,884 38,301 37,911
อัตราการว่างงาน (ร้อยละ) 1.03 1.95 1.90 1.86 0.92 0.98 1.04 0.98 1.24 1.07 0.96 0.93
การทำงานต่ำระดับ (พันคน) 284.17 704.25 442.17 510.00 335.8 239.2 192.7 230.61 335.7 282.5 319.0 232.8
(ทำงานน้อยกว่า 35 ชม./สป.ที่พร้อมจะทำงานเพิ่ม)                        
สัดส่วนกำลังแรงงานตามระดับการศึกษา (ร้อยละ)                        
- ประถมศึกษาและต่ำกว่า 42.84 42.33 42.63 42.42 44.24 43.96 43.94 43.92 45.68 45.01 44.96 44.81
- มัธยมศึกษาตอนต้น 16.54 16.74 17.16 16.82 17.06 16.65 17.30 17.39 16.56 16.69 16.89 16.73
- มัธยมศึกษาตอนปลาย 13.68 13.90 13.61 13.91 13.34 13.55 13.40 13.21 12.77 12.94 13.07 13.20
- อาชีวศึกษา 3.64 3.75 3.87 3.79 3.47 3.66 3.72 3.67 3.52 3.62 3.69 3.65
- วิชาชีพชั้นสูง 5.58 5.69 5.67 5.81 5.37 5.48 5.40 5.53 5.15 5.28 5.17 5.27
- มหาวิทยาลัย 17.72 17.59 17.06 17.26 16.52 16.70 16.24 16.27 16.32 16.46 16.23 16.34
จำนวนผู้ป่วยด้วยโรคที่ต้องเฝ้าระวังเร่งด่วน (ราย)                        
- ปอดอักเสบ 77,549 29,430 35,389 54,035 73,429 51,189 63,635 68,302 74,881 58,699 90,160 59,861
- ไข้เลือดออก 9,183 18,159 36,187 8,601 16,150 31,978 54,989 28,040 6,830 24,029 35,564 20,499
- มือ เท้า และ ปาก 5,512 1,153 5,003 21,642 9,260 12,954 35,839 9,302 10,079 14,626 32,718 12,585
- ไข้หวัดใหญ่ 99,365 4,957 8,293 10,987 133,975 61,464 108,786 92,138 40,995 25,698 73,042 43,628
อัตราการก่ออาชญากรรมต่อประชากรแสนคน 157.34 139.44 124.77 117.12 150.18 159.97 166.10 158.25 142.64 163.43 158.56 164.87
จำนวนเรื่องร้องเรียน (ราย) 2,558 4,919 4,289 4,198 2,732 5,839 3,989 3,005 1,766 1,661 2,191 1,823

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ : 02-2804085 (40 คู่สาย) แฟกซ์ : 0-2281-3938 E-mail : pr@nesdc.go.th , webmaster@nesdc.go.th
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์