ประกาศผลการเลือกตั้งคณะกรรมการ ประจำปี 2566

27 กุมภาพันธ์ 2566รายละเอียด

ประกาศ การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการประจำปี 2566

6 มกราคม 2566รายละเอียด

ประกาศ วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2566

6 มกราคม 2566รายละเอียด

รับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2566-2567 (2 ปี)

15 ธันวาคม 2565รายละเอียด

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2566

15 ธันวาคม 2565รายละเอียด

การเปิดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 2 ระยะเวลาฝาก 3 ปี และ 4 ปี

30 พฤศจิกายน 2565รายละเอียด

แจ้งเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า ปี 2566 และเงินสงเคราะห์ปี 2565 เพิ่มเติม

10 พฤศจิกายน 2565รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

30 กันยายน 2565รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

9 สิงหาคม 2565รายละเอียด

การจ่ายทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 กรกฎาคม 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

8 กรกฎาคม 2565รายละเอียด

การหยุดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 2 ระยะเวลาฝาก 3 ปี และ 4 ปี

1 มิถุนายน 2565รายละเอียด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

5 พฤษภาคม 2565รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  

28 มีนาคม 2565รายละเอียด

การปรับลดการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกฯ และการจำกัดขั้นสูงสุดของวงเงินค่าหุ้น  

1 มีนาคม 2565รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

18 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2565  

2 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565  

21 มกราคม 2565รายละเอียด