ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

9 สิงหาคม 2565รายละเอียด

การจ่ายทุนสะสมเพื่อช่วยเหลือสมาชิกผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

19 กรกฎาคม 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

8 กรกฎาคม 2565รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน

6 กรกฎาคม 2565รายละเอียด

การหยุดรับเงินฝากออมทรัพย์พิเศษแบบที่ 2 ระยะเวลาฝาก 3 ปี และ 4 ปี

1 มิถุนายน 2565รายละเอียด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์  

5 พฤษภาคม 2565รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  

28 มีนาคม 2565รายละเอียด

การปรับลดการหักเงินค่าหุ้นรายเดือนของสมาชิกฯ และการจำกัดขั้นสูงสุดของวงเงินค่าหุ้น  

1 มีนาคม 2565รายละเอียด

ผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

18 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ประจำปี 2565  

2 กุมภาพันธ์ 2565รายละเอียด

รายชื่อผู้สมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2565  

21 มกราคม 2565รายละเอียด

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ ประจำปี 2565  

28 ธันวาคม 2564รายละเอียด

ขยายระยะเวลาการรับสมัครบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์และขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อฯ  

28 ธันวาคม 2564รายละเอียด

วิธีการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2565  

28 ธันวาคม 2564รายละเอียด

การรับสมัครเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการ ปี 2565  

28 ธันวาคม 2564รายละเอียด

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อฯ ตามประกาศฯ ฉบับที่ 8/2564  

20 ธันวาคม 2564รายละเอียด

การเสนอราคาจ้างพัฒนาโปรแกรมระบบงาน สอ.สศช. และจัดทาระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก บนโทรศัพท์มือถือ (Mobile Application)  

2 ธันวาคม 2564รายละเอียด

ขอขยายระยะเวลาในการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ตามประกาศฯ ฉบับที่ 6/2564  

2 ธันวาคม 2564รายละเอียด

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์  

11 พฤศจิกายน 2564รายละเอียด

อัตราดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน  

4 ตุลาคม 2564รายละเอียด